Algemene voorwaarden


SO TRANSLATIONS ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN 


Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SO Translations en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door SO Translations uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SO Translations, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 


Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van SO Translations zijn vrijblijvend. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (per brief of email) aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van SO Translations of –indien geen offerte is uitgebracht –door schriftelijke bevestiging van SO Translations van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien SO Translations voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien kan SO Translations echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2.3 SO Translations mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan SO Translations heeft gegeven en de opdracht heeft ondertekend c.q. per email verstuurd. 


Artikel 3 - Wijziging, intrekking van opdrachten 

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard, ter beoordeling aan SO Translations, wenst aan te brengen in de opdracht, is SO Translations gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 

3.2 Wijzigingen in de opdracht na totstandkoming van de overeenkomst worden na acceptatie door SO Translations schriftelijk of per e-mail bevestigd aan opdrachtgever. 

3.3 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. 

3.4 Indien SO Translations voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding 

4.1 SO Translations is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. 

4.2 SO Translations zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. SO Translations zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. In géén geval is SO Translations aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien SO Translations aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen voorkomen.

 4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft SO Translations het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. SO Translations zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. 

4.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen/schrijven/corrigeren tekst, alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

4.5 SO Translations staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan SO Translations verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien SO Translations is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. 


Artikel 5 - Intellectueel eigendom 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt SO Translations het auteursrecht op door SO Translations vervaardigde vertalingen en andere teksten. 

5.2 De opdrachtgever vrijwaart SO Translations tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 


Artikel 6 – Ontbinding 

6.1 SO Translations is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten en kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen. 

6.2 Indien SO Translations door overmacht niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft SO Translations zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop SO Translations geen minvloed kan uitoefenen. 

6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SO Translations niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt. 


Artikel 7 - Reclames en geschillen 

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan SO Translations te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal SO Translations het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien SO Translations redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen in de voor. 

7.3 Indien de opdrachtgever en SO Translations niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. 

7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken, aan een derde heeft doorgeleverd c.q. in gebruik heeft genomen. 


Artikel 8 - Termijn en tijdstip van levering 

8.1 De (al dan niet éénzijdig) overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. SO Translations is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 

8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. SO Translations is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. 

8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post of email. 

8.4 Leveringen via email wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd. Gouberg 14, 5126 CZ  Nederland Tel: 0031 (0)6-27077473                  kvk 17181880 BTW 2063.59.147.B01 


Artikel 9 - Honorarium en betaling 

9.1 Het honorarium voor SO Translations is in beginsel gebaseerd op het aantal woorden in de brontekst, tenzij door SO Translations met opdrachtgever anders is overeengekomen. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. SO Translations kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. 

9.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW. 

9.3 Tenzij anders overeengekomen facturen en declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de deze is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. 

9.4 Eventuele buitengerechtelijke incassokosten in geval van niet tijdige betaling zijn geheel en alleen voor rekening van opdrachtgever. 


Artikel 10 - Aansprakelijkheid: vrijwaring 

10.1 SO Translations is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan SO Translations toerekenbare tekortkoming. SO Translations is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht. 

10.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft SO Translations van iedere aansprakelijkheid. 

10.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

10.4 SO Translations is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde middelen, documenten, informatie, of informatiedragers. SO Translations is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat SO Translations geen encryptiemogelijkheid aanbiedt via de website www.SO-Translations.nl. 

10.5 De opdrachtgever is verplicht SO Translations te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van SO Translations bestaat.


Artikel 11 – Overmacht 

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SO Translations geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor SO Translations niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen. 

11.2 Indien SO Translations bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is SO Translations gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 


Artikel 12 - Toepasselijk recht 

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en SO Translations is Nederlands recht van toepassing. 


Artikel 13 – Wijziging algemene voorwaarden 

13.1 SO Translations is te allen tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch zal altijd zorgdragen voor de juiste verstrekking van de algemene voorwaarden op verzoek, alsmede uiting geven aan de algemene voorwaarden via de internet site www.SO-Translations.nl.